An Alternative To Knocking Through a Toilet & Bathroom